•••AM, A1, A2, A•••B•••C1, C•••CE•••D•••

AUTO ŠKOLA TUTTO

Najbolja priprema i obuka budućih vozača za polaganje vozačkog ispita - pregled obuke po kategorijama

AM - Kategorija

AM - kategorija je dozvola za mopede i lake tricikle (do 15 KW) ili laki četvorocikli. Obuka se sastoji od 40 časova teorije i 7 časova praktične obuke. Polaže se i teoretski i praktični ispit. Može se polagati sa navršenih 16 godina.

 

A2 - Kategorija

A2 - kategorija je dozvola za upravljanje motociklom čija snaga motora nije veća od 35 KW. Polaže se sa navršenih 18 god.
Potrebno je završiti obuku. Obuka je u auto školi sa vozačem-instruktorom.
Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole (M, AM, B - zavisno koji kategoriju ima kandidat), lekarsko uverenje za A2 kategoriju.

 

B, BE- Kategorija

B - kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.
Obuka vozača se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje vozačkog ispita sa 17 godina.
Obuka podrazumeva 40 časova teorije i 40 časova praktične obuke. Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

Kandidati za polaganje vozačkog koji imaju položen M ili AM, A1, A2 i A kategoriju prilikom obuke za B kategoriju imaju pravo da voze 35 moto časova umesto predviđenih 40. Za ove kandidate je isti način polaganja ispita i isti su uslovi za upis B kategorije.

Lekarsko uverenje (ne starije od godinu dana) za B kategoriju je potrebno nakon položenog teoretskog dela ispita.

Za upis B kategorije je potrebna je samo važeća lična karta, ili, ako je lice maloletno, prisustvo roditelja ili staratelja prilikom potpisivanja ugovora.

*probna dozvola*

Kada se polože ispit u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom.
Lica koja nisu punoletna (nemaju 18 godina) dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja:

 • Zabranu upravljanja vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.
 • Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji
 • Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h
 • Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće
 • Zabrana upotrebe telefona (ne sme ni Hands Free)
 • Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane

Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu dozvolu i za njih važe navedena ograničenja osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.

Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije, bez naknadnog polaganja.

 

BE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit..

AUTO ŠKOLA TUTTO

 

C1E, CE - Kategorija

C1E- Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit.

CE - kategorija je dozvola za upravljanje vozilom (kamionom sa prikolicom) čije vučno vozilo (kamion) pripada C kategoriji (čija je masa veća od 3.5 tone), a najveća masa priključnog vozila (prikolice) je veća od 750 kg.
Za obuku i polaganje CE kategorije su sldeći uslovi:

 • 21 godina života
 • sa obukom kreće kada dobije novu dozvolu C kategorije ili ima staru C kategorije i 21 godinu života
 • važeće lekarsko uverenje za CE kategoriju
 • važeća lična karta
 

A1 - Kategorija

A1 - Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 KW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 KW.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.

Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

 

A - Kategorija

A - kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW. Može se polagati sa 24 godine ili lica koja imaju A2 kategoriju preko 2 godine. Ostali uslovi su isti kao za A2 kategoriju.

 

C1, C - Kategorija

C1 - kategorija je dozvola za upravljanje vozilom čija je masa najmanja 3.5t a najveća 7.5 tona.
Kandidat koji želi da polaže C1 kategoriju mora da ima:

 • Najmanje 18 godina
 • Vozačku dozvolu B kategorije. Ne može se polagati sa B probnom dozvolom.
 • Za upis je potrebno lekarsko uverenje za C1 kategoriju,
 • Fotokopija vozačke dozvole B kategorije (obe strane) i
 • Važeća lična karta.

Obuka za C1 kategoriju podrazumeva teoretsku obuku u trajanju od 7 časova i  praktičnu obuku na teretnom vozilu u trajanju od 10 moto časova.
Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

C - kategorija je dozvola za upravljanje teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.5t.

Uslovi za polaganje C kategorije su sledeći:

 • za obuku kandidat mora imati minimum 20 godina života
 • za polaganje ispita - minimum 21 godina života
 • posedovanje B kategorije najmanje 2 godine (ne sme biti probna B)
 • važeće lekarsko uverenje za C kategoriju (ne starije odgodinu dana)
 • važeća lična karta

Obuka za C kategoriju podrazumeva teoretsku obuku u trajanju od 7 časova i  praktičnu obuku na teretnom vozilu u trajanju od 15 moto časova.
Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

 

D - Kategorija

D - kategorija (autobus)

Za polaganje vozačkog ispita D kategorije, kandidat mora da ima  24 godine života,
kao i vozačku dozvolu C kategorije duže od 2 godine.

Za upis je potrebna i fotokopija lične karte.

Obuka podrazumeva 7 časova teorije i 10 časova praktične obuke.

Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

Lekarsko uverenje (ne starije od godinu dana) za D kategoriju je potrebno nakon položenog teoretskog dela ispita.

 

BESPLATNI TESTOVI

Auto škola TUTTO je za Vas pripremila program za vežbanje testova on-line.
Učite na zabavan način:

:::::::: TESTOVI ::::: »

Besplatno vezbajte testove